باشیم آنچه هستیم

گفت ما را که باشید آنچه هستید
و دوست بدارید که برتر از آن نخواهید یافت
به ما یاد داد که بیدار شویم و بیدار کنیم
یادمان داد یکی را در همه دوست بداریم
و خویش را جدا از یکدیگر ندانیم
حال ماییم و آزمونی و قصدهای خدا
نگذاریم حقیقت میان همهمه ها گم شود
هوشیار باشیم و به حرکت خویش ادامه دهیم
او بدینسان تعلیممان داد که در هر شرایطی حرکت کنیم
در سختی و آسانی،‌ در فرازها و فرودها و در راحتی و ناراحتی
اینها همه می گذرند و آنچه می ماند اثر حرکت ماست
برماست که هر لحظه به حقیقت نزدیک شویم و راه را بپیمائیم

 

یکشنبه هفتم آبان

/ 0 نظر / 24 بازدید