هویت های دروغین

نگاه کن به هزاران اندیشه تو خالی که به ما چسبیده اند
اندیشه هایی که ما را از زنده گی خالی کرده اند و ما را بسان ماشینهایی که محصولات این اندیشه هاست در آورده
ماشین های از پیش برنامه ریزی شده که زندگیشان خالی از سرور و وجد و کشف شده .. ماشین هایی که در بسیاری از موقعیت ها وقتی از آنها پرسیده شود چرا چنین می کنید: می گویند چاره چیست، مجبوریم
چه ما را مجبور می کند؟ آنچه نتوانستیم جبران کنیم! آنچه بی دلیل پذیرفتیم! آن باورهایی که بسان پایه هایی کج بوده اند در زندگیمان و .... کدامند بندها و زنجیرهایی که ما را اسیر کرده اند
دیدن هویت های بی شمار جعلی که سالها در خویش انباشته ایم دردناک است
اما اگر نبینیم و آنها را فرو نریزیم نمی توانیم هویت راستین خویش را باز یابیم
نمی توانیم ادعا کنیم که خویش را می شناسیم وقتی نمی دانیم که کدام من هم اکنون در حال واکنش نشان دادن است
نمی توانیم ادعا کنیم که خودمان هستیم وقتی بر خویش مسلط نیستیم
باید به دروغ ها خاتمه دهیم، دروغ هایی که پیوسته به خود می گویم

4 فروردین
/ 0 نظر / 32 بازدید