آزمونهای خدا

خدایا توانمان ده که از آزمونهایت به راحتی عبور کنیم
ما که هیچ نیستیم اما با اتکا به نام تو و تنها و تنها با اعتماد به تو و روح پاکت قوی می مانیم، می دانیم که تو بی حد بخشنده و مهربانی
به نفسمان اعتمادی نیست اما به تو در روح خویش ایمان داریم
و اعتماد
بگذار تنها برای تو باشیم و زودتر خودخواهی هایمان را از دست بدهیم
یاریمان ده که از هر آنچه حرکتمان را کند کرده و ما را اسیر خویش کرده رها شویم
لیاقتمان ده که فقط و فقط تسلیم تو باشیم و خدمتگزارت
لیاقتمان دهد ای بی نهایت بخشنده عاشق، ای دوست داشتنی ترین

 

جمعه دوازدهم آبان

/ 0 نظر / 23 بازدید