معنا را دریابیم

پر شدیم از قیل و قال کلام ..
به عمق کلام ره نمی یابیم انگار..
می بینیم که فهم ناقص است ..
خسته از باران پیوسته کلام های زیبا
طوطی وار تکرار می کنیم بی آنکه معنا را دریابیم

 

سه شنبه 3 بهمن

/ 1 نظر / 25 بازدید
dust

[ناراحت]